• Diagnoza Integracji Sensorycznej

  Rozpoczęcie terapii Integracji Sensorycznej (SI) zawsze poprzedzone jest wykonaniem diagnozy SI u dziecka. Na podstawie informacji uzyskanych z diagnozy terapeuta przygotowuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka oraz wskazówki terapeutyczne dla rodziców, które powinni realizować w domu. Diagnoza składa się z trzech, czterech lub nawet pięciu spotkań. Każda wizyta trwa od 45 do 60 min.

  Diagnoza obejmuje:

  Wywiad z opiekunem, na którym terapeuta będzie pytał o rozwój dziecka w okresie: prenatalny (płodowy), perinatalny (okołoporodowy) i postnatalnego (po urodzeniowy); czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia.

  Przeprowadzenie Testów Południowo-Kalifornijskich (przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci od 4 r.ż.), które oceniają między innymi: planowanie ruchu, różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową.

  Przeprowadzenie obserwacji klinicznej, która ocenia między innymi lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego.

  Obserwacje spontanicznej aktywności dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

  Przekazanie i omówienie pisemnej diagnozy SI wraz z zaleceniami.

  Pierwsze spotkanie odbywa się bez udziału dziecka, kolejne to spotkania z dzieckiem, na oststnim spotkaniu odbywa się omówienie diagnozy, na którym uczestniczy tylko rodzic.

  Ze względu na wiek, rodzaj czy nasilenie zaburzeń, utrudniony kontakt czy niepełną współpracę, diagnoza może mieć inną formułę i nie obejmować wszystkich wyżej wymienionych punktów. Pełna diagnoza procesów integracji sensorycznej kierowana jest do dzieci od 4 r.ż., u dzieci młodszych wykonujemy wstępną diagnozę przetwarzania bodźców SI lub konsultację. Celem terapeuty jest określenie czy u podłoża trudności dziecka leżą zaburzenia procesów integracji sensorycznej. Terapia jest możliwa tylko wtedy gdy deficyty zostaną potwierdzone.

 • Terapia metodą Integracji Sensorycznej

  Terapia wykorzystuje system powtarzalnych ćwiczeń, które stopniowo pomagają dziecku adaptować się do różnego rodzaju czynników sensorycznych.
  Osoba poddana terapii, przyzwyczaja się do bodźców i nie reaguje już na nie, tak jak wcześniej. Terapia SI wprowadza dzieci do współczesnego świata wielu stymulantów sensorycznych w sposób uporządkowany i powtarzalny. Według terapeutów, dzięki tej metodzie osoba poddana terapii, może z czasem normalnie funkcjonować wszędzie tam, gdzie wcześniej stanowiło to problem.
  Dziś wiemy, że mózg człowieka rozwija się przez cały czas – od czasu narodzin do wczesnej dorosłości i że jest bardzo plastyczny, co pozwala przystosowywać mu się do nowych sytuacji i okoliczności, nie tylko we wczesnym okresie rozwoju.


  Teoria terapii Integracji Sensorycznej odnosi się do wiedzy i badań związanych z neuropsychologią, coraz więcej pojawia się badań na temat jej skuteczności, nie tylko w przestrzeni zmysłów, ale i w procesach poznawczych. Dlatego jej zwolennicy twierdzą, że pomaga ona również uczyć się i skutecznie kierować uwagą.


  Terapia SI jest przeznaczona głównie (choć nie tylko) dla dzieci z orzeczeniem lub zagrożeniem zaburzenia rozwoju, takim jak: ADHD, spektrum autyzmu czy dyspraksja. Wielu terapeutów zaleca ją także w przypadku zaburzeń zachowania, słabych wyników w nauce oraz jako wspomaganie rozwoju. Może być ona także stosowana u małych dzieci, które wykazują oznaki opóźnienia rozwojowego czy u osób niepełnosprawnych.


  Co istotne terapia Integracji Sensorycznej SI często stanowi świetną zabawę dla dzieci. Doświadczanie świata poprzez zabawy na huśtawkach, ściankach wspinaczkowych, przy muzyce i efektach świetlnych oraz poprzez gry z figurami różnych rozmiarów, tekstur i ciężkości, gdzie łączy się materiały plastyczne, jak np. glinę z olejkami eterycznymi. Terapeuta stopniowo sprawia, że działania te są coraz to bardziej wymagające i skomplikowane, nie tracąc na swojej atrakcyjności. Jest to bardzo popularna i chwalona forma terapii dostępna dla dzieci, zarówno w naszym kraju, jak i zagranicą.

 • Diagnostyka i terapia wad postawy

  Co to są wady postawy?

  Pod pojęciem wad postawy rozumie się odchylenia od prawidłowej postury ciała. Wprawdzie najczęściej utożsamia się je z deformacjami kręgosłupa, aczkolwiek założenie to jest błędne. Wady postawy to bowiem zmiany w układzie ruchu, które objmują nie tylko kręgosłup, ale także klatkę piersiową oraz kończyny dolne i stopy.

  Najczęściej występujące wady postawy, w których konieczne jest podjęcie odpowiednich działań korekcyjnych, to:

  • wady kręgosłupa oraz nieprawidłowości w obrębie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa (plecy płaskie, wklęsłe, okrągłe, wklęsło-okrągłe);
  • wady klatki piersiowej (klatka lejkowata – szewska, kurza);
  • wady kończyn dolnych i stóp (kolana szpotawe i koślawe; płaskostopie; stopa koślawa, szpotawa, końsko-szpotawa, wydrążona).

  Na czym skupiamy się w FIZJO-MED?

  • Wady postawy mogą mieć charakter wrodzony bądź nabyty. Zdecydowana większość deformacji rozwija się we wczesnym dzieciństwie i ma związek z procesami intensywnego wzrostu. W życiu dziecka wyróżnia się dwa krytyczne momenty, które sprzyjają powstawaniu wad: rozpoczęcie nauki szkolnej oraz dojrzewanie. Podczas gdy pierwszy etap prowadzi do ograniczenia aktywności ruchowej i wpływa na siedzący tryb życia, dojrzewanie wywołuje zmiany anatomiczne, które mogą pogłębiać istniejące już deformacje lub determinować kształtowanie nowych.
  • Nie bez przyczyny dzieciństwo jest uznawane za okres newralgiczny w korektywie zmian patologicznych. Podjęcie interwencji terapeutycznej na tym etapie przynosi bowiem najbardziej widoczne efekty, pozwalając zapobiec progresji wad. Warto zaznaczyć, że nierozpoznane i nieleczone dysfunkcje aparatu ruchowego skutkują wieloma powikłaniami krótko- i długoterminowymi. Ich skutkiem jest nie tylko pogorszenie jakości życia, wynikające z ograniczenia ruchomości czy dolegliwości bólowych, ale także powstawanie wad wtórnych, pogłębianie czy utrwalenie niepełnosprawności. Każdy niepokojący objaw powinien więc skłonić rodzica do wizyty u specjalisty zajmującego się diagnostyką i korektywą wad postawy. W przypadku dzieci i młodzieży sprawdza się fragment przysięgi Hipokratesa: „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”.
  • Wprawdzie wady postawy bywają postrzegane głównie w kontekście przypadłości dzieci i młodzieży, aczkolwiek błędem jest kwestionowanie ich występowania u dorosłych. U osób dorosłych są one zwykle skutkiem zaniedbań w okresie rozwojowym i wynikają nierzadko z braku odpowiedniej świadomości zdrowotnej czy niedostatecznego dostępu do diagnostyki oraz leczenia.
  • Proces terapii wad postawy w FIZJO-MED poprzedza wizyta konsultacyjna i diagnostyczna. Podczas tego spotkania przeprowadza się z pacjentem szczegółowy wywiad oraz wykonuje wstępne badanie posturologiczne. Nasi specjaliści dokonują wzrokowej oceny sylwetki pacjenta, analizując nawykowe ustawienia kręgosłupa oraz kończyn z różnej perspektywy. Koncentrują się nadto na ułożeniu łopatek i głowy czy pochyleniu miednicy. W dalszej kolejności diagnostyka zostaje poszerzona o badania statyczne oraz funkcjonalne, które przynoszą informację na temat techniki chodu, napięcia mięśniowego oraz poziomu ruchomości stawów.
  • Kompleksowa diagnostyka, przeprowadzona przez specjalistów FIZJO-MED, umożliwia opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego, który uwzględnia rodzaj dysfunkcji, poziom jej zaawansowania oraz oczekiwania i subiektywne odczucia pacjenta. Pozwala także dobrać najbardziej adekwatne metody fizjoterapeutyczne, a także zaproponować pacjentowi zestaw indywidualnych ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w warunkach domowych.
  • Zasadniczym celem terapii jest normalizacja postawy, która będzie gwarantować odpowiednią stabilność i równowagę ciała, jak również pozwoli na właściwe funkcjonowanie organów wewnętrznych, bez zbytniego obciążenia układu mięśniowego. Naszym priorytetem jest nie tylko ukształtowanie prawidłowych wzorów posturalnych u pacjenta, ale także wzmocnienie i rozciągnięcie przykurczonych mięśni oraz poprawa sprawności fizycznej i ogólnej wydolności organizmu. Wykwalifikowani terapeuci FIZJO-MED koncentrują się również na edukowaniu pacjentów w zakresie prawidłowej pracy stóp (właściwego obciążenia stóp, ergonomii chodu, utrzymywania koordynacji nerwowo-mięśniowej). Udzielamy kompleksowego wsparcia diagnostycznego, terapeutycznego, profilaktycznego oraz edukacyjnego! Leczymy wady postawy i zapobiegamy ich progresji, kształtując przy tym u pacjenta świadomość ciała i właściwy ruch korekcyjny!
 • Fizjoterapia niemowląt i małych dzieci

  Kiedy warto skonsultować się z fizjoterapeutą?

  Gdy Twoje dziecko:

  • odgina główkę do tyłu i pcha nią w podłoże – ustawia ciało w pozycji ,,księżyca’’/ literki ,,C’’,
  • pręży kończyny, ma trudności w ich swobodnym zginaniu i prostowaniu,
  • ma wysokie ustawienie barków – szyja wydaje się krótka lub schowana,
  • silnie i często zaciska piąstki lub nie łączy rączek w linii środkowej ciała;
   w drugim półroczu życia ma małą aktywność manipulowania przedmiotami,
  • wykazuje trudności w utrzymaniu symetrii (więcej informacji) ustawienia główki i tułowia,
  • krótko utrzymuje wzrok w linii środkowej ciała. Ma trudności w swobodnym wodzeniu za zabawką bądź utrudnione możliwości „sprowadzenia’’ wzroku w dół (szczególnie gdy, oczka dziecka często skierowane są ku górze),
  • krótko utrzymuje rączki i nóżki nad podłożem. Przejawia mało aktywnej pracy przeciwko sile grawitacji np. dzieciątko często leży z rączkami ułożonymi na podłożu i nóżkami rozstawionymi jak u żabki. Rzadko ,,podwija’’, podnosi pupę i nóżki ku górze oraz podejmuje niewiele prób sięgania rączkami w stronę kolan i stóp,
  • wykazuje dużą niechęć do leżenia na brzuszku. Jego rączki zamiast pchać w podłoże i znajdować się przed linią barków, uciekają do tyłu. Miednica nie leży swobodnie, lecz unosi się do góry, a nóżki ,,podwijają’’ się w kierunku brzuszka,
  • prezentuje obszerną i nieuporządkowaną ruchliwość,
  • jest nadwrażliwe na bodźce, często bywa niespokojne lub niechętne do spania,
  • bądź odwrotnie, jest bardzo spokojne, ale równocześnie obserwujesz dużą męczliwość podczas karmienia i w trakcie innych typowych dla niemowląt aktywności ruchowych,
  • ma drżenia kończyn,
  • nie odpowiada uśmiechem na uśmiech rodzica po 2 miesiącu życia,
  • ,,baletowo’’ ustawia stopy z przywiedzeniem przodostopia,
  • pokazuje małą różnorodność aktywności motorycznych, ma trudności w zdobywaniu kolejnych ,,kamieni milowych’’ w tak zwanych ,,oknach rozwojowych’’ (więcej informacji),
  • prezentuje czynności ruchowe jednostronnie – m.in. obracanie, pivoting (kręcenie się wokół własnej osi na brzuszku), pełza skracając głównie jeden bok tułowia,
  • wstaje przez silne podciąganie na rączkach z mocno wyprostowanymi nóżkami bądź podczas pionizacji stoi na palcach – nie obciąża całej stopy i trwa to dłużej niż miesiąc.

  Pomagamy leczyć m.in.:

  • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
  • asymetrię ułożeniową,
  • kręcz szyi,
  • uszkodzenie nerwów obwodowych (m.in. uszkodzenie splotu ramiennego),
  • opóźniony rozwój ruchowy,
  • zaburzenia Ośrodkowej Koordynacji Nerwowej, wady rozwojowe Ośrodkowego Układu Nerwowego,
  • wcześniactwo,
  • schorzenia neurologiczne (np. mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa),
  • zespoły wad genetycznych,
  • schorzenia metaboliczne,
  • wady wrodzone,
  • i inne zaburzenia wieku rozwojowego.

  Jak pracujemy w FIZJO-MED?

   

  W FIZJO-MED prezentujemy holistyczne podejście do problemów małego pacjenta. Doskonale wiemy, że każdy z nas jest inny, ma różne potrzeby i uwarunkowania psychomotoryczne.

  Dzięki doświadczeniu, wiedzy i szerokiemu wachlarzowi ukończonych specjalistycznych kursów dobieramy metody terapeutyczne indywidualnie, tak by były dopasowane do potrzeb Waszego dziecka. Pozwala to skutecznie i kompleksowo go wspierać oraz leczyć. Stawiamy na bezpieczeństwo i skuteczność terapii, ale też na przyjazną i rodzinną atmosferę.

  Wiemy, że każdy może mieć słabszy dzień, dlatego zajęcia prowadzimy tak, by podążać za dzieckiem i jego potrzebami. Terapeuta poprzez odpowiednią stymulację ciała dziecka wyzwala pojawienie się fizjologicznych wzorców ruchowych. Sprzyja to wyhamowaniu i oduczeniu się korzystania z patologicznych odruchów. Umożliwia zdobywanie kolejnych, coraz bardziej złożonych umiejętności na bazie zdobytych w czasie terapii doświadczeń czuciowo-ruchowych.

  Celem ćwiczeń jest między innymi poprawa jakości prezentowanych ruchów, nauka zarządzania własnym napięciem mięśniowym, stabilizacja tułowia i aktywizacja mobilności kończyn. Wspieranie różnorodności prezentowanych czynności i nauka nowych. Dlatego też terapia zmienia się wraz z pojawieniem się kolejnych umiejętności psychoruchowych. Do jej ważnych elementów zalicza się również: odpowiednia pielęgnacja, prawidłowy sposób karmienia, noszenia, układania oraz zabawy z dzieckiem, których to rodzice uczą się w FIZJO-MED.

  Opieka nad niemowlęciem już od pierwszych dni życia ma ogromny wpływ na jego rozwój psychoruchowy. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji, dostosowanej do indywidualnych potrzeb, zyskuje możliwość poznania zarówno otoczenia zewnętrznego, jak i samego siebie. Swojego ciała i jego możliwości ruchowych. Wiele zaburzeń rozwojowych to stan przejściowy. Można je skutecznie wyeliminować poprzez wdrożenie adekwatnych ćwiczeń ruchowych oraz ukierunkowaną zabawę połączoną z odpowiednimi czynnościami pielęgnacyjnymi.

  To bardzo ważne, by ewentualne zaburzenia rozwoju psychoruchowego lub zachowań emocjonalnych, wcześnie i dobrze zdiagnozować. Istotne, aby rodzic rozumiał z jakimi trudnościami zmaga się jego dziecko. Jak może pomagać mu w codziennym życiu i dostarczać odpowiednie doznania czuciowo-ruchowe. Zostało udowodnione, że wczesna rehabilitacja niemowląt pobudza powstawanie nowych połączeń w korze mózgowej. Im mniejsze dziecko, tym plastyczność jego mózgu jest większa, dlatego rehabilitację należy podjąć niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości. W przeciwnym razie problem może się pogłębić i w późniejszym okresie utrudnić normalne funkcjonowanie.

 • Wkładki ortopedyczne dla dzieci ICB Medical – wkładki termoplastyczne, indywidualnie formowane do stopy dziecka

  Wkładki ortopedyczne ICB Medical mają unikalne cechy konstrukcyjne i funkcję, które pomagają zapewnić lepsze wsparcie, komfort i ogólne wyniki w leczeniu.

  Termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB o podwójnej gęstości.

  Chronione patentem termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB o podwójnej gęstości (wkładki do butów dopasowane do użytkownika) zostały zaprojektowane przez podologów i inżynierów specjalistów w dziedzinie biomechaniki, we współpracy z International College of Biomechanics (ICB – Miedzynarodowa Akademia Biomechaniki) jako wkładki ortopedyczne stanowiące najlepsze rozwiązanie dla chorych. Termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB o podwójnej gęstości są wykonane w 100% z EVA (octanu etylenowinylu) związanego kowalencyjne i łączącego ze sobą dwie gęstości w zintegrowany system wsparcia i komfortu. Wyjątkowość opracowanego przez ICB projektu i konstrukcji o podwójnej gęstości wynika z zastosowania twardszego EVA o zwiększonej gęstości w części podpierającej piętę i łuk stopy (ograniczającej pronacje) oraz EVA o średniej gęstości w obszarze sródstopia i palców, zapewniającym użytkownikom wyższy komfort.

  Wyrównanie, skorygowanie i wsparcie z ICB.

  Termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB o podwójnej gęstości ograniczają pronacje poprzez zapewnienie prawidłowego podparcia dla stopy, pozwalając na przywrócenie ogólnej równowagi ciała i kontroli tkanek miękkich, usuwając naprężenia w kończynach dolnych i kompensacje w górnych partiach ciała, co w efekcie powoduje ustąpienie bólu. Termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB można również zastosować w celu zapobiegania dalszemu zużywaniu się stawów, które pozostawione bez leczenia, mogą z czasem wywołać wiele bolesnych i często nieodwracalnych schorzeń.

 • NEUROFLOW Aktywny Trening Słuchowy

  Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

  Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka

  Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.


  Rozważ zapisanie na diagnozę Neuroflow jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

  • w skupieniu uwagi
  • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
  • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
  • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
  • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
  • często sprawia wrażenie nieobecnego
  • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

  Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

  Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow usprawnia:

  • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
  • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
  • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
  • wydłuża pamięci słuchową
  • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

  W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

  Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również:

  • poprawa pewności siebie
  • wzrost samooceny
  • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
  • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych

  Na czym polega Diagnoza?

  Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą  Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

  1. Szczegółowy wywiad – provider Neuroflow. zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji
  2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.
  3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:
   • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
   • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
   • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

  Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

  1. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:
   • jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane
   • co badają poszczególne testy
   • jakie wyniki uzyskało dziecko

  Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.

  Na Raporcie znajdzie się także odręcznie wpisana przez providera analiza wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów  dziecka informacje.

  Raport z naszego badania oznaczony jest logiem Neuroflow, zawiera unikalny kod diagnozy, który znajduje się w ramce nad nazwiskiem dziecka, podpisany jest przez certyfikowanego providera Neuroflow, tzn. system drukuje imię i nazwisko providera wraz z numerem jego certyfikatu.

  1. Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:
   • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)
   • cenie każdego z  etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)
   • roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych
   • zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.
  2. Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

   

  Jak odbywa się trening?

  Trening słuchowy Neuroflow®  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

  Założenia treningu Neuroflow:

  • Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciagu 7 dni roboczych.
  • Podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 tyg. do 9 tygodni.
  • Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń Neuroflow.
  • Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni.
  • Diagnozy prowadzą certyfikowani Providerzy Treningu Neuroflow ATS, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy tą metodą.